logo-top-1

ระบบบริหารข้อมูลนิสิต

View More
logo-top-2

e-learning

View More
logo-top-3

สมัครเรียนออนไลน์

View More

ข่าวสารและกิจกรรม

ดูข่าวสารทั้งหมด

คำแนะนำจากคณาจารย์

เกี่ยวกับการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยราชพฤกษ์

1811

อ.ณัฐาศิริ เชาว์ประสิทธิ์

ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ สอนบัณฑิตให้มีความรู้ ฉลาดคิด ฉลาดทำ รอบรู้เรื่องเทคโนโลยี และการมีจิตอาสาช่วยเหลือผู้อื่นเพื่อพัฒนาสังคม นิสิตจะเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพสามารถนำประสบการณ์ในรั้วมหาวิทยาลัยไปใช้ในชีวิตประจำวันและการทำงานในอนาคตได้เป็นอย่างดี
181

อ.วรรณวิมล จงจรวยสกุล

หัวหน้างานทะเบียนและประมวลผล
การใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยเป็นจุดเริ่มต้อนของความมีอิสระ นิสิตควรมีความมุ่งมั่นในการเรียนรู้ เก็บเกี่ยวประสบการณ์ เพื่อใช้ในการดำเนินชีวิตให้ประสบความสำเร็จในอนาคต
118

ผศ.อาภรณีน์ อินฟ้าแสง

ผู้อำนวยการ สำนักพัฒนานิสิต
การใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยให้ได้ประโยชน์สูงสุด นิสิตต้องใช้ชีวิตทั้งสำหรับการเรียนและการร่วมกิจกรรมสร้างวินัยในตนเอง ควบคุมความประพฤติของตนเอง มีความมั่นคงแน่วแน่ และรับผิดชอบต่อตนเอง
IMG_7578

ผศ.ศิริพร อ่วมมีเพียร

ผู้อำนวยการ สำนักวิชาการ
การเรียนในรั้วมหาวิทยาลัยไม่ยากอย่างที่คิด ถ้ามีการวางแผนที่ดี การบริหารเวลาที่ดี เราก็สามารถใช้ชีวิตได้อย่างมีคุณภาพและมีความสุขควบคู่กันไป
IMG_2317

อ.นัยนา ไพบูลย์

หัวหน้างานการเงิน
ชีวิตภายในมหาวิทยาลัยแห่งนี้ นิสิตจะได้รับความรู้และการดูเอาใจใส่ควบคู่กันไปตลอดจนจบการศึกษา นิสิตจะได้รับการฝึกฝนให้เป็นคนที่มีระบบ ได้ฝึกปฏิบัติตนให้เป็นคนที่อยู่ในระเบียบ ได้เรียนรู้การเสียสละตน และการเป็นคนที่มีจิตอาสาและพัฒนาสังคม กิจกรรมของมหาวิทยาลัยจะส่งเสริมทักษะความสามารถให้เกิดการบริหารจัดการ เป็นการสร้างความพร้อมสำหรับการออกไปใช้ชีวิตได้อย่างมั่นคงและสง่างามต่อไป
15.Dr. Anawut Choosup

ดร.อณาวุฒิ ชูทรัพย์

อธิการบดี
11.Dr. Suntaya Dararat

ดร.สันธยา ดารารัตน์

รองอธิการบดี
16.Mrs. Nantaporn Choosup

นางนันทพร ชูทรัพย์

รองอธิการบดี
18

ผศ.ดร.อรุณี สำเภาทอง

รองอธิการบดี
19

ผศ.ดร.ณัฐวุฒิ วิเศษ

ผู้ช่วยรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ และ ผู้อำนวยการสำนักสหกิจศึกษาและแนะแนวอาชีพ
ความสำเร็จเกิดขึ้นได้ที่นี่ มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ สถาบันแห่งการเรียนรู้ยุคใหม่ สู่เส้นทางการพัฒนาบัณฑิตให้มีคุณภาพ คุณธรรม นำหน้าสู่สากล
IMG_2274

อ.ดาราวรรณ เจียมเพิ่มพูน

ผู้อำนวยการ สำนักวิทยบริการ
ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย นิสิตจะได้เรียนรู้ถึงการดูแลตัวเองให้มีความรับผิดชอบในหน้าที่ของความเป็นนิสิตมหาวิทยาลัย และต้องมีความกระตือรือร้นที่จะเพิ่มพูนความรู้ตลอดเวลา นิสิตต้องสร้างเสริมตนเองให้มีความรอบรู้ให้มากที่สุดทั้งจากในห้องเรียนและแหล่งความรู้นอกห้องเรียน เพื่อนำสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการของนิสิต