logo-top-3

สมัครเรียน

ดูรายละเอียด
logo-top-1

ระบบบริหารข้อมูลนิสิต

เข้าสู่ระบบ

ข่าวสารและกิจกรรม

ดูข่าวสารทั้งหมด

คำแนะนำจากคณาจารย์

เกี่ยวกับการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยราชพฤกษ์

1811

อ.ณัฐาศิริ เชาว์ประสิทธิ์

ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ

มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ สอนบัณฑิตให้มีความรู้ ฉลาดคิด ฉลาดทำ รอบรู้เรื่องเทคโนโลยี และการมีจิตอาสาช่วยเหลือผู้อื่นเพื่อพัฒนาสังคม นิสิตจะเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพสามารถนำประสบการณ์ในรั้วมหาวิทยาลัยไปใช้ในชีวิตประจำวันและการทำงานในอนาคตได้เป็นอย่างดี

181

อ.วรรณวิมล จงจรวยสกุล

หัวหน้างานทะเบียนและประมวลผล

การใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยเป็นจุดเริ่มต้อนของความมีอิสระ นิสิตควรมีความมุ่งมั่นในการเรียนรู้ เก็บเกี่ยวประสบการณ์ เพื่อใช้ในการดำเนินชีวิตให้ประสบความสำเร็จในอนาคต

118

ผศ.อาภรณีน์ อินฟ้าแสง

ผู้อำนวยการ สำนักพัฒนานิสิต

การใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยให้ได้ประโยชน์สูงสุด นิสิตต้องใช้ชีวิตทั้งสำหรับการเรียนและการร่วมกิจกรรมสร้างวินัยในตนเอง ควบคุมความประพฤติของตนเอง มีความมั่นคงแน่วแน่ และรับผิดชอบต่อตนเอง

IMG_7578

ผศ.ศิริพร อ่วมมีเพียร

ผู้อำนวยการ สำนักวิชาการ

การเรียนในรั้วมหาวิทยาลัยไม่ยากอย่างที่คิด ถ้ามีการวางแผนที่ดี การบริหารเวลาที่ดี เราก็สามารถใช้ชีวิตได้อย่างมีคุณภาพและมีความสุขควบคู่กันไป

IMG_2317

อ.นัยนา ไพบูลย์

หัวหน้างานการเงิน

ชีวิตภายในมหาวิทยาลัยแห่งนี้ นิสิตจะได้รับความรู้และการดูเอาใจใส่ควบคู่กันไปตลอดจนจบการศึกษา นิสิตจะได้รับการฝึกฝนให้เป็นคนที่มีระบบ ได้ฝึกปฏิบัติตนให้เป็นคนที่อยู่ในระเบียบ ได้เรียนรู้การเสียสละตน และการเป็นคนที่มีจิตอาสาและพัฒนาสังคม กิจกรรมของมหาวิทยาลัยจะส่งเสริมทักษะความสามารถให้เกิดการบริหารจัดการ เป็นการสร้างความพร้อมสำหรับการออกไปใช้ชีวิตได้อย่างมั่นคงและสง่างามต่อไป

15.Dr. Anawut Choosup

ดร.อณาวุฒิ ชูทรัพย์

อธิการบดี

โอกาสแห่งความสำเร็จมักจะเริ่มที่ขั้นที่หนึ่งหรือระดับหนึ่งของชีวิตและต้องอาศัยปัจจัยแรกคือ การเรียนรู้ด้วยการรักษาเวลา ความรับผิดชอบ และรู้จักตัวตนที่แท้จริง” วันนี้นิสิตเข้ามามีชีวิตใหม่ สถานที่ใหม่ ได้พบเพื่อนใหม่ๆ สิ่งแวดล้อมใหม่ๆ การแบ่งเวลาให้เหมาะสม และการเรียนรู้ให้มากขึ้นนิสิตจะพบโอกาสในระดับหนึ่งของชีวิตในรั่วมหาวิทยาลัยราชพฤกษ์อย่างแน่นอน

11.Dr. Suntaya Dararat

ดร.สันธยา ดารารัตน์

รองอธิการบดี

การเริ่มต้นใหม่เป็นช่วงเวลาที่ดีของชีวิตที่เราได้ลงมือทำมิใช่เป็นนักฝัน ผลลัพธ์ดีๆ มักเกิดขึ้นเสมอ การเข้ามาสู่รั่วมหาวิทยาลัยราชพฤกษ์เป็นความสำเร็จที่เรารู้ว่าชีวิตไม่ได้ติดขัดเพราะที่มหาวิทยาลัยแห่งนี้พร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงสิ่งใหม่ๆ ทั้งการเรียนรู้ประสบการณ์ใหม่ๆ ให้ชีวิตของนิสิตดีงาม พร้อมรับคำว่า “ชีวิตดีๆ เริ่มต้นที่นี่”

16.Mrs. Nantaporn Choosup

นางนันทพร ชูทรัพย์

รองอธิการบดี
18

ผศ.ดร.อรุณี สำเภาทอง

รองอธิการบดี
19

ผศ.ดร.ณัฐวุฒิ วิเศษ

ผู้ช่วยรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ และ ผู้อำนวยการสำนักสหกิจศึกษาและแนะแนวอาชีพ

ความสำเร็จเกิดขึ้นได้ที่นี่ มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ สถาบันแห่งการเรียนรู้ยุคใหม่ สู่เส้นทางการพัฒนาบัณฑิตให้มีคุณภาพ คุณธรรม นำหน้าสู่สากล

IMG_2274

อ.ดาราวรรณ เจียมเพิ่มพูน

ผู้อำนวยการ สำนักวิทยบริการ

ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย นิสิตจะได้เรียนรู้ถึงการดูแลตัวเองให้มีความรับผิดชอบในหน้าที่ของความเป็นนิสิตมหาวิทยาลัย และต้องมีความกระตือรือร้นที่จะเพิ่มพูนความรู้ตลอดเวลา นิสิตต้องสร้างเสริมตนเองให้มีความรอบรู้ให้มากที่สุดทั้งจากในห้องเรียนและแหล่งความรู้นอกห้องเรียน เพื่อนำสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการของนิสิต