มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ Rajapruk university www.rpu.ac.th
ข่าวสารและกิจกรรม ดูข่าวสารทั้งหมด

ปฐมนิเทศและอบรมเตรียมความพร้อมนิสิตสหกิจศึกษา ในภาคเรียนที่ 2/2559
ขอเรียนเชิญร่วมพิธีถวายความอาลัยเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล
กำหนดการลงทะเบียนภาคเรียนที่ 2/2559
ประกาศการแต่งกายของนิสิตในวันสอบ
โครงการน้องอิ่มพี่ยิ้ม 2
ขอแสดงความยินดีแด่ท่านกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชพฤกษ์
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้มีหนังสือรับทราบการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ
ตรวจประกันคุณภาพภายในระดับมหาวิทยาลัย
ยินดีต้อนรับ คณะผู้ประเมินการตรวจประเมินคุณภาพ
RPU MUSIC FOLK SONG CONTEST
นิสิตใหม่รหัส 59 ที่ยังไม่ได้รับบัตรประจำตัวนิสิต
นิสิตที่คาดว่าจะจบในภาคเรียนที่ 1/2559 ที่ยังไม่ได้ถ่ายรูปชุดครุยวิทยาฐานะ
งานเปิดโลกกิจกรรมและการประกวดดาว-เดือน ประจำปี 2559
ขั้นตอนการขอสำเร็จการศึกษาในภาคเรียนที่ 1/2559
มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์บริการวิชาการ ร่วมกับชุมชน เรื่องกฎหมายและบทบาทการชำระหนี้กองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
Standard vocational test (svt). ครั้งที่13
สัมมนาวิชาการ เรื่องการบริหารงานสาธารณสุขภาคเอกชน
กิจกรรม Intercultural Communication Event
นิสิตที่คาดว่าจะจบในภาคเรียนที่ 1/2559 กรุณามาวัดชุดครุยวิทยฐานะ **(โปรดใส่ชุดนิสิตมาให้เรียบร้อย)
นิสิตที่คาดว่าจะจบในภาคเรียนที่ 1/2559 กรุณามาถ่ายรูปชุดครุยวิทยฐานะ **(โปรดใส่ชุดนิสิตมาให้เรียบร้อย)
มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ จัดกิจกรรมรับน้อง ร่วมสานสัมพันธ์ สืบสานประเพณี ระหว่างรุ่นพี่-รุ่นน้อง สู่รั้วเหลือง-เงิน
พิธีเฉลิมพระเกียรติถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ 12 สิงหามหาราชินี
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู รุ่นที่ 3 ปีการศึกษา 2559
 
ปฏิทินการศึกษา

 



ศึกษาต่อ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
นิสิตปัจจุบัน
 
หลักสูตร
ระดับปริญญาตรี
ระดับบัณฑิตศึกษา
ปฏิทินการศึกษา
 
 
หน่วยงาน
สำนักสหกิจศึกษา
สำนักวิทยบริการ
สำนักศิลปวัฒนธรรม
สำนักวิจัยและนวัตกรรม
สำนักประกันคุณภาพ
เกี่ยวกับมหาวิทยาลัย
ข้อมูลมหาวิทยาลัย
โครงสร้างมหาวิทยาลัย
วิสัยทัศน์
พันธกิจ
อัตลักษณ์
เอกลักษณ์
กรรมการสภา
รับรองมาตรฐาน สมศ.
โหลด เพลง ฟอนต์ โลโก้
อื่นๆ
ใบสมัครคณาจารย์
การเดินทาง
เปลี่ยนรหัสเข้าใช้อินเตอร์เน็ต

Logout อินเตอร์เน็ต

 
 
ติดต่อ-สอบถาม

0-2432-6101-5


มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์  เลขที่ 9 หมู่ 1 ถ.นครอินทร์ ต.บางขนุน
อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130
© Copyright 2012 by Rajapruk university. All rights reserved.