มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ Rajapruk university www.rpu.ac.th
ข่าวสารและกิจกรรม ดูข่าวสารทั้งหมด
Next
Previous

นิสิตคณะบัญชีคว้ารางวัลประกวดสุนทรพจน์

กิจกรรมในวันปิดหลักสูตรให้กับนักศึกษาฝึกงานชาวจีน

นิสิตมหาวิทยาลัยราชพฤกษ์สุดยอดแห่งความคิดสร้างสรรค์และวิชาการ

คณะนิเทศศาสตร์ ได้รับรางวัลการประกวดภาพถ่าย นิทรรศการภาพถ่ายนานาชาติ "ผสานทำนองครรลองชีวิต"

ประกาศผลรอบตัดสิน การประกวดสหกิจศึกษาดีเด่น พ.ศ. 2559

การประชุมสัมมนา การบริการวิชาการแก่สังคม เรื่อง เทคนิคการเสนอโครงงานวิจัย

คณะนิเทศศาสตร์ เข้าร่วมกิจกรรมกีฬาเครือข่ายนิเทศศาสตร์ ครั้งที่ 5

สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ จัดงาน Bye Nior ให้กับนิสิตรุ่นที่ 3

สาขาวิชาการจัดการการโรงแรมจัดโครงการเชิญวิทยากรมาสอนเรื่องแต่งหน้าเพื่อพัฒนาบุคลิกภาพขึ้นให้แก่นิสิต

สาขาวิชาการจัดการการโรงแรมและการท่องเที่ยว ได้จัดโครงการทดสอบภาษาอังกฤษสำหรับมัคคุเทศก์ 2 บรรยายวัดและวัง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

คณะนิเทศศาสตร์ ขอเรียนเชิญทุกท่าน ร่วมงาน Bye Nior รุ่นรหัส 55 (รุ่นที่ 5)

สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ มอบเสื้อกาวน์ให้กับนิสิตสาขาวิชาสาธารณสุข ชั้นปีที่ 2

นันทนาการและเลี้ยงอาหารผู้สูงอายุ

สาขาวิชาการจัดการ ได้จัดโครงการเสวนาและประกวดแข่งขันโครงการในหัวข้อเรื่อง “การบริการความรู้ลงสู่ชุมชน เพื่อความเข้มแข็งของสังคมไทย ครั้งที่ 3

สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ จัดโครงการแข่งขันตอบปัญหาด้านวิชาการ

 
ปฏิทินการศึกษา

 ศึกษาต่อ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
นิสิตปัจจุบัน
 
หลักสูตร
ระดับปริญญาตรี
ระดับบัณฑิตศึกษา
ปฏิทินการศึกษา
 
 
หน่วยงาน
สำนักสหกิจศึกษา
สำนักวิทยบริการ
สำนักศิลปวัฒนธรรม
สำนักวิจัยและนวัตกรรม
สำนักประกันคุณภาพ
เกี่ยวกับมหาวิทยาลัย
ข้อมูลมหาวิทยาลัย
โครงสร้างมหาวิทยาลัย
วิสัยทัศน์
พันธกิจ
อัตลักษณ์
เอกลักษณ์
ผู้บริหารและคณะกรรมการ
รับรองมาตรฐาน สมศ.
โหลด เพลง ฟอนต์ โลโก้
อื่นๆ
ใบสมัครคณาจารย์
การเดินทาง
เปลี่ยนรหัสเข้าใช้อินเตอร์เน็ต

Logout อินเตอร์เน็ต

 
 
ติดต่อ-สอบถาม

0-2432-6101-5


มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์  เลขที่ 9 หมู่ 1 ถ.นครอินทร์ ต.บางขนุน
อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130
© Copyright 2012 by Rajapruk university. All rights reserved.