มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ Rajapruk university www.rpu.ac.th
ข่าวสารและกิจกรรม ดูข่าวสารทั้งหมด

ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิต
ประกาศจาก หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู รุ่นที่ 3
ปฐมนิเทศนิสิตใหม่และกิจกรรมวันแรกพบ 2559
ขอแสดงความยินดี กับนิสิตได้เข้ารับเกียรติบัตรรางวัลความประพฤติดี จากพุทธสมาคมแห่งประเทศไทย
ขอแสดงความยินดีกับนิสิตสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์
นิสิตมหาวิทยาลัยราชพฤกษ์คว้ารางวัลประกวดโครงการ
นิสิตคณะบัญชีคว้ารางวัลประกวดสุนทรพจน์
กิจกรรมในวันปิดหลักสูตรให้กับนักศึกษาฝึกงานชาวจีน
กำหนดการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ 2559
นิสิตมหาวิทยาลัยราชพฤกษ์สุดยอดแห่งความคิดสร้างสรรค์และวิชาการ
พิธีบำเพ็ญกุศลเนื่องในวันก่อตั้งมหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ ครบรอบ 10 ปี
คณะนิเทศศาสตร์ ได้รับรางวัลการประกวดภาพถ่าย นิทรรศการภาพถ่ายนานาชาติ "ผสานทำนองครรลองชีวิต"
ประกาศผลรอบตัดสิน การประกวดสหกิจศึกษาดีเด่น พ.ศ. 2559
การประชุมสัมมนา การบริการวิชาการแก่สังคม เรื่อง เทคนิคการเสนอโครงงานวิจัย
คณะนิเทศศาสตร์ เข้าร่วมกิจกรรมกีฬาเครือข่ายนิเทศศาสตร์ ครั้งที่ 5
เปิดรับสมัครในหลักสูตร ป.บัณฑิตวิชาชีพครู
สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ จัดงาน Bye Nior ให้กับนิสิตรุ่นที่ 3
สาขาวิชาการจัดการการโรงแรมจัดโครงการเชิญวิทยากรมาสอนเรื่องแต่งหน้าเพื่อพัฒนาบุคลิกภาพขึ้นให้แก่นิสิต
 
ปฏิทินการศึกษา

 ศึกษาต่อ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
นิสิตปัจจุบัน
 
หลักสูตร
ระดับปริญญาตรี
ระดับบัณฑิตศึกษา
ปฏิทินการศึกษา
 
 
หน่วยงาน
สำนักสหกิจศึกษา
สำนักวิทยบริการ
สำนักศิลปวัฒนธรรม
สำนักวิจัยและนวัตกรรม
สำนักประกันคุณภาพ
เกี่ยวกับมหาวิทยาลัย
ข้อมูลมหาวิทยาลัย
โครงสร้างมหาวิทยาลัย
วิสัยทัศน์
พันธกิจ
อัตลักษณ์
เอกลักษณ์
ผู้บริหารและคณะกรรมการ
รับรองมาตรฐาน สมศ.
โหลด เพลง ฟอนต์ โลโก้
อื่นๆ
ใบสมัครคณาจารย์
การเดินทาง
เปลี่ยนรหัสเข้าใช้อินเตอร์เน็ต

Logout อินเตอร์เน็ต

 
 
ติดต่อ-สอบถาม

0-2432-6101-5


มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์  เลขที่ 9 หมู่ 1 ถ.นครอินทร์ ต.บางขนุน
อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130
© Copyright 2012 by Rajapruk university. All rights reserved.