มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ Rajapruk university www.rpu.ac.th

English

Chinese

ข่าวสารและกิจกรรม ดูข่าวสารทั้งหมด

กำหนดการกิจกรรมวันแรกพบ
การอบรมภาวะผู้นำเตรียมการรับน้องประชุมเชียร์
การเจรจาธุรกิจการค้า (Business Matching)
การอบรมการเป็นผู้ประเมินระดับหลักสูตรและการเขียนรายงานประเมินตนเอง
พิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ การใช้บริการสารสนเทศ
พิธีบำเพ็ญกุศลครบรอบการก่อตั้งมหาวิทยาลัยครบ 11 ปี
ขอแสดงความยินดีกับนักกีฬาแฮนด์บอลของมหาวิทยาลัยราชพฤกษ์
เปิดรับสมัคร เข้าศึกษาในหลักสูตร ป.บัณฑิตวิชาชีพครู รุ่นที่ 4
ขอแสดงความยินดีกับนิสิตสหกิจศึกษา
มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ จัดอบรม หัวข้อ การรับรองวิทยฐานะ
สำนักศิลปวัฒนธรรมจัดทำการแสดง ชื่อชุดการแสดง‘’รำเพยภิรมณ์’’
สำนักสหกิจศึกษาและแนะแนวอาชีพจัดอบรม หัวข้อ“การจัดการการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน
มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์มอบทุนการศึกษา
เชิญร่วมฟังการบรรยาย"การจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน"
 
ปฏิทินการศึกษา

 ศึกษาต่อ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
นิสิตปัจจุบัน
 
หลักสูตร
ระดับปริญญาตรี
ระดับบัณฑิตศึกษา
ปฏิทินการศึกษา
 
 
หน่วยงาน
สำนักสหกิจศึกษา
สำนักวิทยบริการ
สำนักศิลปวัฒนธรรม
สำนักวิจัยและนวัตกรรม
สำนักประกันคุณภาพ
เกี่ยวกับมหาวิทยาลัย
ข้อมูลมหาวิทยาลัย
โครงสร้างมหาวิทยาลัย
วิสัยทัศน์
พันธกิจ
อัตลักษณ์
เอกลักษณ์
กรรมการสภา
รับรองมาตรฐาน สมศ.
โหลด เพลง ฟอนต์ โลโก้
อื่นๆ
ใบสมัครคณาจารย์
เปลี่ยนรหัสเข้าใช้อินเตอร์เน็ต
Logout อินเตอร์เน็ต

 

 
 
ติดต่อ-สอบถาม

0-2432-6101-5


มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์  เลขที่ 9 หมู่ 1 ถ.นครอินทร์ ต.บางขนุน
อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130
© Copyright 2012 by Rajapruk university. All rights reserved.