มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ Rajapruk university www.rpu.ac.th

English

Chinese
ข่าวสารและกิจกรรม ดูข่าวสารทั้งหมด

ทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี บริษัท เอสบี เฟอร์นิเจอร์ จำกัด
เปิดรับสมัครนิสิตใหม่เข้าศึกษาต่อหลักสูตร Work-integrated Learning (WiL)
มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ
กำหนดการพิธีประทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2560
โครงการประกวดแผนธุรกิจ ‘’แผนธุรกิจยุค THAILAND 4.0’’
การประกวดร้องเพลงไทยสากลในกิจกรรมวันราชพฤกษ์นิทรรศน์ ‘’โลกธุรกิจในยุค 4.0’’
ราชพฤกษ์นิทรรศน์ "โลกธุรกิจไทยในยุค 4.0"
กิจกรรมต้อนรับน้องใหม่ให้กับนิสิตจีนภาคปกติรหัส 60
Guangxi Science &Tecnology Normal University เยี่ยมชมมหาวิทยาลัยราชพฤกษ์
ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ที่ได้รับดำรงตำแหน่งทางวิชาการ
ขอแสดงความยินดี สำหรับบุคลากรดีเด่นด้านสนับสนุนวิชาการ
หลักสูตรศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต เปิดรับสมัครเรียนในระดับปริญญาโท
ให้โอวาทแก่นักกีฬาที่จะเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัย
ปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2/2560
อบรมเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา ให้กับนิสิตที่จะออกฝึกสหกิจศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2/2560
มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ร่วมกับสถาบันในเครือตั้งตรงจิตร เป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี
ปฐมนิเทศสำหรับนิสิตจีน ระดับปริญญาตรี และระดับปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2560
การจัดการเรียนการสอนแบบ active learning
คณะผู้บริหาร เข้าศึกษาดูงานสำนักนวัตกรรมการเรียนการสอนมหาวิทยาลัยขอนแก่น
ตรวจประกันคุณภาพภายในระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2559
บริการวิชาการแก่ชุมชนในหัวข้อเรื่อง "ขับขี่ปลอดภัย เสริมสร้างวินัยจราจร"
โครงการจิตอาสาพัฒนาสังคม "ปันน้ำใจเพื่อผู้ป่วยโรคเอดส์"
 
ปฏิทินการศึกษา

 ศึกษาต่อ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
นิสิตปัจจุบัน
 
หลักสูตร
ระดับปริญญาตรี
ระดับบัณฑิตศึกษา
ปฏิทินการศึกษา
 
 
หน่วยงาน
สำนักสหกิจศึกษา
สำนักวิทยบริการ
สำนักศิลปวัฒนธรรม
สำนักวิจัยและนวัตกรรม
สำนักประกันคุณภาพ
เกี่ยวกับมหาวิทยาลัย
ประวัติมหาวิทยาลัย
กรรมการสภามหาวิทยาลัย
กรรมการบริหาร
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
อัตลักษณ์/เอกลักษณ์
โหลด เพลง ฟอนต์ โลโก้
รับรองมาตรฐาน สมศ.
เอกสารรับรองต่างๆ
วีดีทัศน์แนะนำมหาวิทยาลัย
 
อื่นๆ
รายชื่อนิสิตต่างชาติ
เปลี่ยนรหัสเข้าใช้อินเตอร์เน็ต
Logout อินเตอร์เน็ต

 

 
 
ติดต่อ-สอบถาม

0-2432-6101-5


มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์  เลขที่ 9 หมู่ 1 ถ.นครอินทร์ ต.บางขนุน
อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130
© Copyright 2012 by Rajapruk university. All rights reserved.