รับสมัครนิสิตใหม่ประจำปีการศึกษา 1/2563
สมัครวันนี้รับทุนการศึกษา 10,000 บาท
"เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป"
สามารถผ่อนชำระค่าเล่าเรียนได้หรือกู้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)

ในวันสมัครเรียน *ชำระ 3,000 บาท* ส่วนที่เหลือสามารถผ่อนชำระได้
ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนดให้ ภายในภาคเรียนที่ 1/2563


ระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี (รับผู้จบ ม.6 หรือปวช.3)
รอบปกติ รอบค่ำ และรอบเสาร์ - อาทิตย์

คณะบัญชี
- สาขาวิชาการบัญชี
คณะบริหารธุรกิจ
- สาขาวิชาการตลาด
- สาขาวิชาการจัดการ
- สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์
- สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
- สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
คณะนิเทศศาสตร์
- สาขาวิชาการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์
คณะวิทยาศาสตร์สาธารณสุข
- สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน


ระดับปริญญาตรี หลักสูตรเทียบโอน (รับผู้จบ ปวส. เรียนต่อ ป.ตรี 2 ปี)
รอบปกติ รอบค่ำ และรอบเสาร์ - อาทิตย์

คณะบัญชี
- สาขาวิชาการบัญชี
คณะบริหารธุรกิจ
- สาขาวิชาการตลาด
- สาขาวิชาการจัดการ
- สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์
- สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
- สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
คณะวิทยาศาสตร์สาธารณสุข
- สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

เอกสารประกอบการสมัคร

1. วุฒิการศึกษา จำนวน 1 ใบ
2. สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 1 ใบ
3. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ใบ
4. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 ใบ
5. สำเนาเปลี่ยน ชื่อ-นามสกุล(ถ้ามี) จำนวน 1 ใบ
6. สำเนาทะเบียนบ้าน บิดามารดาหรือผู้ปกครอง จำนวน 1 ใบ
7. สำเนาบัตรประชาชน บิดา-มารดา หรือผู้ปกครอง จำนวน 1 ใบ

เปิดรับสมัครทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดราชการ
วันอังคาร - วันเสาร์         เวลา 8.30 น. - 20.30 น.
วันอาทิตย์ - วันจันทร์      เวลา 8.30 น. - 16.30 น.
วันหยุดนักขัตฤกษ์           เวลา 8.30 น. - 16.30 น.

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์  ได้ทุกวัน  ไม่เว้นวันหยุดราชการ
โทร. 0 2432 6101-5 ต่อ 1103-1105 , 08 9103 2163

สมัครเรียน